Viharn Kaew Pasangngam Tample

"วิหารแก้ว" วัดป่าซางงาม จ.ลำพูน

วัดป่าซางงาม อยู่กลางใจเมืองอำเภอป่าซาง เมื่อเข้ามาที่นี่จะสะดุดตากับหอไตรที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมกับลานนาโดยเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่มีกระประดับด้วยลายปูนปั้นที่มีความสวยงาม สิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งในวัดแห่งนี้คือพระพุทธรูปประธานในวิหาร ซึ่งได้สร้างครอบพระพุทธรูปเก่าแก่ไว้ ซึ่งยังคงเป็นช่องให้เห็นพระพุทธรูปที่อยู่ด้านล่างด้วย และนอกจากนี้ยังมีวิหารแก้วที่งดงามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลสารการซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้ว